اجرای سقف کاذب با سازه گچی وطلقاین نوع سقفها در لابی ساختمانها- پذیرایی منزل آشپزخانه ها وسرویسها مورد استفاده میباشد. سازه اصلی این سقف با میلگرد فلزی ورابتیس است. روی این سازه باگچ پوشانده میشود.البته روی سازه را- می توانیدبا گچ به هر شکلی که دلخواهتان است طرح دهید به طور مثال لوزی-بیضی- مثلث- دایره یاهر شکل دیگر ضمنا این نوع سقفها در آشپزخانه وسرویسها به دلیل اینکه گچ در معرض مستقیم رطوبت است توصیه نمیشود. در عکس زیر نمونه ای از این سقف کاذب را نشان داده ایم