سقف کاذب سرویس های بهداشتی با سازه آلومنیومسقفهای حمام ودستشویی مصارف متعددی داردکه میتوان به مواردزیر اشاره کرد
1-کم کردن ارتفاع سقف باسطح زمین برای جلوگیری از مصرف انرژی
2-در بعضی از ساختمانهابرای پوشاندن فضای محفضه لولهای موجوددر سقف استفاده میشود
3-طلقها قابل شستشو هستند
4-سقفهای کاذب معمولا سازه ای آلومنومی دارند