نورگیرهای گنبدیورقهای پلی کربنات به دلیل انعطافی که دارند برای نورگیرهای گنبدی بسیار مناسب میباشند.