جهت ايجاد فضاي روشن وهدايت  نور در فضاي محدود يابه صورت رديفي يا ستوني  از حباب نورگير يا كوپل نورگيراستفاده  مي شود،كوپل نورگير مي توان از نوع بازشو نيز انتخاب شود تا تهويه محل كار براحتي صورت گيرد،معمولاًجنس حباب آن از اكريليك فرم داده شده و جنس پايه از فايبر گلاس مي باشد ونصب وآب بندي آن روي اسكلت آهني  مربعي يا مستطيلي صورت مي گيرد